Administracja i zarządzanie nieruchomościami pabianice

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO

Według RODO „administratorem danych” jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.  W przypadku podmiotu jakim jest wspólnota mieszkaniowa,  to ona jest administratorem danych. Wobec powyższego Administratorem Danych jest Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest firma zarządzająca nieruchomością: 4HOUSE sp. z o.o. ul. S. „Grota” Roweckiego 24 lok.23. NIP 731-206-71-30, Regon 385039127 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000816057, wysokość kapitału zakładowego 10 000,00zł.

Za kontakt odpowiedzialny jest Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@bsnieruchomosci.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych 4HOUSE sp. z o.o., 95-200 Pabianice ul. S. ,,Grota” Roweckiego 24 lok. 23

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych i ich podstawa prawna?

Państwa dane są przetwarzane w celu:

-realizacji spraw związanych z administrowaniem częściami wspólnymi nieruchomości oraz rozliczeniem finansowo-księgowym Państwa lokalu, a w szczególności:

– dostarczania  informacji o opłatach lokalu;

– windykacja opłat należnych od właścicieli lokali oraz od właściciela lokali niewyodrębnionych, a także opłat z tytułu pożytków i innych przychodów z części wspólnej nieruchomości, również w postępowaniu sądowym.

– wydawanie zaświadczeń i poświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej

Przetwarzanie danych osobowych właściciela lokalu jest niezbędne w celu realizacji umowy o zarządzanie zawartej między Wspólnotą Mieszkaniową a firmą zarządzającą.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy Państwa: imię i nazwisko, nr telefonu, dane adresowe, dane adresu korespondencyjnego, adres e-mail, płeć, oraz identyfikator, który Państwu nadaliśmy.

Ponadto jeśli któreś z poniższych danych nam Państwo podaliście, to możemy także przetwarzać,, data urodzenia/Pesel, NIP, numer rachunku bankowego właściciela/najemcy.

Komu powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe powierzyliśmy naszym partnerom czyli podmiotom, które świadczą dla nas usługi takie jak: rozliczenia finansowo-księgowe i windykacyjne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państwa trzeciego?

Dbamy o to, aby Państwa dane były przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Państwa danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Administratora, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, a także zgód i innych oświadczeń tj. : Państwa dane związane z członkostwem we Wspólnocie Mieszkaniowej oraz związane z zamieszkiwaniem w lokalach położonych w Nieruchomości Wspólnej lub korzystaniem z lokalu użytkowego przechowujemy przez czas Państwa przynależności do Wspólnoty Mieszkaniowej, zamieszkiwania w lokalu położonym w nieruchomości lub korzystaniem z lokalu użytkowego, a po ustaniu ww. stosunków do końca okresu ustalenia, dochodzenia, obrony lub przedawnienia potencjalnych roszczeń z nimi związanych – chyba, że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie będą nakazywać nam dalej przechowywanie danych.        

Jakie przysługują Państwu prawa?

Przysługuje Państwu:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

– prawo do usunięcia danych (po wygaśnięciu stosunku prawnego ze wspólnotą mieszkaniową)

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

– prawo do przenoszenia danych (macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa)

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli Państwo uważacie, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Źródło danych:

Państwa dane uzyskaliśmy od Was, a także z księgi wieczystej prowadzonej dla Państwa lokalu jak również z innych dostępnych nam źródeł lub powszechnie dostępnych źródeł.